รพช. ย่อมาจากอะไร?

รพช. ย่อมาจาก สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
เว็บไซต์ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

ปทส. ย่อมาจากอะไร?

ปทส. ย่อมาจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ http://www.nepolice.go.th

สรท. ย่อมาจากอะไร?

สรท. ย่อมาจาก สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ www.tnsc.com

สคร. ย่อมาจากอะไร?

สคร. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th

บก.ปอท. ย่อมาจากอะไร?

บก.ปอท. ย่อมาจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เว็บไซต์ http://www.tcsd.in.th

ปคม. ย่อมาจากอะไร?

ปคม. ย่อมาจาก กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
เว็บไซต์ http://www.atpd.go.th

ศอ.บต. ย่อมาจากอะไร?

ศอ.บต. ย่อมาจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เว็บไซต์ http://www.sbpac.go.th

สน.ผบ.ดม. ย่อมาจากอะไร?

สน.ผบ.ดม. ย่อมาจาก สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เว็บไซต์ -

สกสค. ย่อมาจากอะไร?

สกสค. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เว็บไซต์ http://www.otep.go.th